Ігри патріотів

                                                                               15.11.2016р.


Я дитина українська,
Вкраїнського роду,
Українці – то є назва
Славного роду.

Справжнє свято радості, руху, спритності та дружньої підтримки відбулось 15 жовтня 2016 року у "Вербиченьці". Інструктор з фізичного виховання, музичний керівник, педагоги - усі долучилися до цікавої події.Малята енергійно змагались у швидкості керуванням фітболами, показували свої вміння рухатись у спортивних мішках.

Радість та щире зацікавлення викликала поява на святі козата. Діти із захопленням відповідали на його запитання, цілились тими знаннями, що здобувають на заняттях.

Усі учасники команд були нагороджені медалями, солодкими подарунками і дзвінкими оплесками глядачів.Ще одним подарунком учасникам та усім, хто завітав на свято, став хореографічний виступ дітей.
Положення

про діяльність батьківського комітету

ДНЗ №28

м.Рівне


1.Загальні положення


1.1. Комітети (ради) є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків  щодо реалізації прав та зав'язків своїх дітей під час їх перебування в дошкільному навчальному закладі.

1.2. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Прооб'єднання громадян",  Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,Статутом  загальноосвітнього навчального закладу та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства прав дитини.

1.3. Рішення про заснування батьківських комітетів групи або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідної групи або закладу.

1.4. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів  є обов'язкова та здійснюється шляхом письмового повідомлення про   заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

1.5. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

1.6. Заклад на підставі примірного положення про батьківські комітети (ради) дитячих навчальних закладів розробляє власне положення  про батьківські комітети з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог  до статутних документів, визначених, визначених у Законі України "Про об'єднання громадян".


2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей  в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створення умов для:

- формування та розвитку особистості дитини та його громадської позиції;

- виховання в дітей шанобливого ставлення до державних святинь, української мови та культури, історії та культури народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

- всебічного зміцнення зав'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності, їх виховного впливу на дітей;

- організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності батьківських комітетів є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- виборність;

- організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, групи.


3. Організація діяльності комітетів

3.1. Батьківський комітет формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї групи чи декількох груп та діє від їх імені.

3.2. Батьківський комітет групи, голова та заступник голови батьківського комітету обираються на зборах  батьків групи на початку навчального року.

3.3. Кількісний склад та термін повноважень батьківського комітету визначаються зборами батьків групи.

3.4. Збори батьків групи проводяться за рішенням комітету групи не рідше двох разів на півріччя.

3.5. Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою цього закладу.

3.6. комітет закладу у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються більшою кількістю голосів.

3.7. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення зборів батьків групи, яких  стосуються ці питання. у такому випадку рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьків груп на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів  груп.

3.8. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва  закладу, а за необхідності і відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.9. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій  та зміст їх роботи визначаються  комітетами та затверджуються їх головами.

3.10. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.11. Комітети закладів, що формують освітній округ або перебувають у складі навчально-виховного об'єднання, можуть створювати батьківський комітет округу.

3.12. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендації завідувача, вихователів групи, громадськості. план роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

3.13. При недосягненні згоди між завідувачем ДНЗ і більшістю членів комітету закладу питання вирішується  районним органом управління освітою або Радою закладу. При недосягненні згоди між вихователями групи і комітетом групи спірні питання вирішуються керівництвом або Радою цього закладу.

3.14. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків  один раз на  рік, а саме – у день виборів нового  складу комітетів.

3.15. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

Адміністрація закладу та вихователі груп не несуть відповідальності за оформлення протоколів.


4. Права та обов'язки комітетів

Батьківські комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов дошкільників, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими  установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги навчальному закладу, захисту здоров'я і життя вихованців, організації підвозу продуктів харчування, благоустрою та питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у дошкільному навчальному закладі;

- вносити на розгляд адміністрації, педагогічних та піклувальних Рад ДНЗ пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських  питань, які мають бути розглянуті адміністрацією закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до завідувача ДНЗ, вихователів групи, піклувальної та педагогічної Рад дошкільного навчального закладу щодо роз'яснення  стану і перспектив роботи ДНЗ та окремих питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів груп та надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові батьківські збори (конференції);

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у тому числі контролювати надходження і розподіл фінансових коштів, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги дошкільникам, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів дошкільників-переможців конкурсів, змагань  тощо;

-  сприяти покращенню харчування дошкільників;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування дошкільного навчального закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення дошкільників;

- контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання.